Prywatność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług agencji „Praca 31” zarejestrowanej w KRS jako Jobs 31 Sp. z o.o.
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Jobs 31 Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Fieldorfa „Nila” 18/21 B, REGON: 366121007, NIP: 716-281-97-97.
 3. Celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest zapewnienie zgodności działania

Jobs 31 Sp z o.o. z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, jej rozporządzeniami wykonawczymi oraz RODO.

 1. Polityka Prywatności służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w zbiorach manualnych oraz w systemach informatycznych.
 2. Dostęp do Państwa danych osobowych w Jobs 31 Sp. z o.o. mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione.
 3. Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązana jest do ich ochrony oraz zachowania ich w tajemnicy w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Danych.
 4. Jobs 31 Sp. z o.o. pobiera i przechowuje Państwa dane tylko i wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, które będą realizowane tak, aby zapewnić ochronę Państwa danym osobowym zgodnie z następującymi cechami: poufność, integralność danych, integralność systemu, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność, niezawodność
 5. Jobs 31 Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Każdy Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
 6. Przeglądanie zawartości strony internetowej Jobs 31 Sp. z o.o. nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednak korzystanie z usług Jobs 31 Sp. z o. o. może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych w celu rejestracji- w takim przypadku nie podanie danych osobowych może uniemożliwić Użytkownikowi udział w procesie rekrutacji.
 7. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane w Jobs 31 Sp. z o.o. ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa innych,
 • poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

10.1. Jeśli żądanie usunięcia danych osobowych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może wiązać się to z rozwiązaniem lub nie dojściem do skutku umowy.

10.2. Administrator Danych, udziela Użytkownikowi informacji o podjętych działaniach związanych z usunięciem danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od otrzymania żądania. Ze względów na istotne okoliczności (np. ilość żądań) termin może zostać przedłużony o czym Administrator Danych niezwłocznie poinformuje użytkownika, którego dane dotyczą o przyczynach przedłużenia, oraz terminie realizacji.

10.3. Jeśli żądania Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, są ewidentnie nadmierne lub nieuzasadnione, Administrator Danych może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych, a w szczególnych przypadkach odmówić podjęcia działań. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do Organu Nadzorczego.

10.4. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora Danych Osobowych:

 • drogą elektroniczną na adres: info@praca31.pl
 • drogą pocztową na adres:
 • Jobs 31 Sp. z o.o. , 24-100 Puławy, ul. Fieldorfa „Nila” 18/21 B
 • osobiście w siedzibie Administratora Danych:
 • Jobs 31 Sp. z o. o, 24-100 Puławy, ul. Fieldorfa „Nila” 18/21 B, REGON: 366121007, NIP: 716-281-97-97.